مزایا و معایب پلاستیک ها

مزایای پلاستیک ها

-مقاومت خورندگی و شیمیایی
-وزن سبک
-خواص عایق حرارتی و الکتریکی خوب
– سهولت فراورش و تبدیل به محصول (دارای خواص متفاوت در جهات مختلف)
-نسبت مقاومت به وزن خوب است.
-قابل دسترس بودن در شکلهای گوناگون.
-امکان تهیه به صورت شفاف، نیمه شفاف، و مات.
-رنگپذیری در طیف وسیعی از رنگها.

معایب پلاستیکها

-بیثباتی ابعادی
-محدودیت در تحمل دما
-شکنندگی (ممکن است بشکند، ترک بردارد یا به آسانی خراشیده شود).
-قابلیت سوختن (برخی به آسانی میسوزند)
-جذب رطوبت
-غیرقابل تخریب (برخی تجزیه نمیشوند)
-در معرض حمله مواد شیمیایی (مقاومت شیمیایی اندک)
-ایجاد بود و بخارهای شیمیایی در هنگام تولید
-مشکلاتی در بازیابی
– هزینه تولید (متغیر در گروههای مختلف)