پلی استان (POM)

پلیاستال دارای فرمول شیمیایی [CHR-O-]n است. نامهای تجاری که در منابع آمده زیاد است، که بعضی از آنها عبارتند از: Hostaform, Duracon, Drelux, Delrin, Alkon, Ultraform, Teral, kemetal .

قطعات ساخته شده از این پلیمر، مقاومت خزشی و مقاومت در برابر خستگی کششی و خمشی خوبی دارند. چنین ویژگیهایی همراه با ضریب اصطکاک کم، سبب استفاده از پلیاستال در ساخت چرخ دنده، یاتاقان و اجزای نقالهها شده است.

مقاومت بیشتر آن در برابر آب جوش، جذب کم، و مقاومت در برابر شویندهها استفاده از این پلیمر را در قالبگیری تزریقی کتریهای برقی توجیه میکند. استالها به دلیل پایداریشان در مجاورت آب داغ، در لولهکشی به عنوان بدنه شیرها و پمپها به کار میروند.

در حین فرایند تولید مصنوعات از پلیاستالها، باید از سیستم تهویه مناسبی استفاده شود، زیرا استالها در دمای بالا تخریب میشوند و گازهای سمی و بسیار کشنده آزاد میکنند.

مزایای پلی استالها

-استحکام کششی، صلبیت و سختی زیاد
-پایداری ابعادی عالی
-سطوح صیقلی در قالبگیری
– ضریب اصطکاک و استاتیکی پایین
– ثبات خواص الکتریکی و مکانیکی تا دمای 120 درجه سانتیگراد
-کم بودن قابلیت نفوذ گاز و بخار در آن

معایب پلیاستالها

-مقاومت کم در برابر اسیدها و بازها
– قابلیت اشتعال
– تخریب بر اثر پرتوی فرابنفش
-دشواری در اتصال
– نامناسب بودن برای نگهداری مواد غذایی
-تولید گاز سمی بر اثر تخریب